Algemene voorwaarden

 1. Definitie

Opdrachtnemer: Sweet and spice food, hierna genoemd Sweet and spice food, gevestigd te Dopheide 2, Eindhoven, telefoonnummer 0619200943, e-mailadres info@sweetandspicefood.nl. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Het KvK-nummer is 81866615, btw-identificatienummer is NL862249909B01.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna consument) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

3 De overeenkomst

3.1. Aanvaarding

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2. Bevestiging

Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.3. Techniek

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. Ontbinding

Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5. Informatie

Opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het mailadres van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

 

4. Bestellingen

4.1. Besteltijden

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.sweetandspicefood.nl.

4.2. Grote bestellingen

Bij meervoudige bestellingen, dient opdrachtgever vooraf contact op te nemen met Sweet and spice food.

4.3. Kaart bij producten

De opdrachtgever kan een tekst voor het standaard kaartje van Sweet and spice food aanleveren. Dit kaartje wordt tezamen met de producten bezorgd. De tekst voor op dit kaartje dient door de opdrachtgever bij de bestelling te worden gevoegd. Per afleveradres wordt er één kaartje afgegeven, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Eventuele fouten, gemaakt door verkeerde aanlevering van adressen door opdrachtgever, zijn voor risico van de opdrachtgever.

 

 1. Bestellingen

5.1. Bezorging via PostNL

Sweet and spice post pakketjes worden verzonden via PostNL en worden in het algemeen binnen 1 werkdag geleverd. Afhankelijk van wanneer de bestelling is geplaatst gebeurt de verzending op een maandag of donderdag, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Het kan voorkomen dat dit langer duurt. In dat geval kan Sweet and spice niet aansprakelijk worden gesteld. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Plaatsing en ophalen bestellingen

Alle producten van Sweet and spice kunnen afgehaald worden op maandag en donderdag, mits de bestelling de dag van de voren voor 17:00 is geplaatst. Standaard ophaal tijd en locatie is tussen 17:00 en 18:00, op Dopheide 2 te Eindhoven. In overleg is er mogelijkheid tot een aangepast afhaal moment of afhaal locatie.

5.3. Aflevering

Producten worden bij bedrijven afgeleverd aan de receptie en bij consumenten afgehaald of in de brievenbus. Sweet and spice food is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten producten niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de producten op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht over achter te laten. Indien het niet mogelijk is om producten op een nabijgelegen adres te bezorgen, dan worden producten weer meegenomen en indien mogelijk zal er een nieuwe bezorgafspraak worden gemaakt. Taarten en bederfelijke producten worden hierna 24 uur bewaard. Dit geldt niet voor de zaterdag. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever en de kosten die hieraan zijn verbonden zullen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

5.4. Overmacht

5.4.1 Tijdelijke overmacht

In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

5.4.2 Blijvende overmacht

In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

 

 1. Betaling

6.1. Facturatie

Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na start van de nieuwe maand door Sweet and spice verstuurd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 14 dagen voldaan te worden.

6.2. Particulieren

Particuliere opdrachtgevers dienen bij de bestelling te betalen via iDEAL. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. Een particuliere opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.

6.3. Korting

Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 7 dagen wordt voldaan.

6.4. Incassokosten

Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige of volledige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, onverminderd de aan opdrachtnemer overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten afhankelijk van de hoogte van de vordering staffel gewijs respectievelijk worden gesteld op maximaal 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1. Adressering/data

Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Sweet and spice food kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.

7.2. Logo/tekst

Sweet and spice food kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.

7.3. Afleverdatum

Sweet and spice food kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen zoals PostNL of koeriersdienst.

 

 1. Annulering

Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Sweet & spice food. Dit kan telefonisch of via e-mail. Sweet & spice food kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

 

 1. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Sweet & spice food. Dit kan telefonisch of via e-mail. Sweet & spice food kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 

 1. Klachten

Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij de klantenservice van Sweet & spice food. Dit kan telefonisch of via e-mail. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij opdrachtnemer. In het geval van een klacht wordt het geleverde product te alle tijden door ons opgehaald om de klacht te beoordelen. Wanneer het door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk is het product op te halen, kunnen wij de klacht helaas niet in behandeling nemen.

 

 1. Privacy

11.1 Persoonlijke gegevens

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. We gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens we van je bijhouden en waarom vertellen we hier.

Als je na het lezen nog vragen hebt over je privacy, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

 1. Jouw ingevulde bezorggegevens, deze delen we met onze bezorgers. Al deze gegevens kan je ook zien door op mijn account te klikken
 2. Jouw accountgegevens, deze gebruiken we voor het versturen van facturen en wettelijke administratie
 3. Communicatie, bijv. van chat en e-mail, wordt opgeslagen en gelogd, zodat we je beter kunnen helpen
 4. Website bezoeken en bestellingen worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor advertenties bij o.a. Google. Als je niet wilt dat dit wordt bijgehouden adviseren we een adblocker te gebruiken: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq
 5. Betalingsopdrachten worden verwerkt door de vergunninghoudende betaalinstelling Mollie, de algemene voorwaarden en privacy policy van Mollie zijn hierop van toepassing
 6. postpakketjes worden bezorgd door een postbezorger zoals PostNL. Hierop zijn de algemene voorwaarden en privacy policy van de bezorger van toepassing.
 7. Afbeeldingen worden 14 maanden na de gefactureerde bestelling verwijderd
 8. Getekende afleverbonnen worden na 2 maanden vernietigd
 9. Onder mijn account op de website kan je zien welke klant- en bestelgegevens we van je bijhouden. Je kan je gegevens hier zelf aanpassen.

11.2 Beveiliging persoonlijke gegevens

We houden je opgestuurde informatie veilig. De beveiligingsmaatregelen vertellen we je hier.

 1. Je wachtwoord wordt niet opgeslagen en kunnen we alleen controleren bij het inloggen
 2. Het internetverkeer van en naar de website is versleuteld
 3. Digitale communicatie met partners, zoals bezorgers, is versleuteld
 4. Er staan virusscanners op werkstations en servers geïnstalleerd
 5. Klant- en bezorggegevens worden via e-mail naar de klant bevestigd. Als de ontvangende mailserver versleuteling ondersteund wordt hier automatisch gebruik van gemaakt
 6. Alle persoonlijke data is opgeslagen in afgesloten ruimtes waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben
 7. Fysieke toegang tot het gebouw is afgesloten.
 8. Medewerkers hebben digitaal alleen toegang tot gegevens waartoe ze zijn geautoriseerd
 9. De datacenters staan in Europa en zijn ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een Europese norm voor informatiebeveiliging
 10. Uitstraling

 

12.1. Product

De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op sweetandspicefood.nl

 

 1. Gewichten

De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

 

 1. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.Chokbites zijn inclusief 9% btw. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

 

 1. Herroepingsrecht bij levering van producten

15.1. Herroepen

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

15.2. Retourneren

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 1. Kosten in geval van herroeping

16.1. Kosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening.

16.2. Terugbetaling koopsom

Indien de consument het factuurbedrag heeft betaald, zal de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

 

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

17.1. Vermelding

Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

17.2. Aard

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:

 1. die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen.
 5. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

18.1. Recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2. Plaats

Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.